5ส กับจริยธรรมในการทำงาน

maxresdefault

maxresdefault

ประวัติการดำเนินกิจการ 5ส โดยย่อ

2540-2543   แต่งตั้งคณะกรรมการ 5k เปลี่ยนคำว่ากิจกรรม 5ส เป็นกิจการ 5ส

2544-2547   กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ 5ส แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนด KPI วัดผลงาน

ยกระดับการตรวจเป็น 2 ระดับ ผู้บริหารและคณะกรรมการกลางปรับปรุงมาตรฐานการตรวจพื้นที่

2548-2551 แต่งตั้งผู้ประสานงาน 5ส ทำแผนตรวจห้องผู้จัดการเข้าร่วมประกวด Thailand 5s Award ครั้งที่ 6

2552-2553   ปรับปรุงกิจการ 5ส ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ Thailand 5s Singing Contes

สร้างบรรยากาศ 5ส อย่างมีชีวิตชีวา จัด 5ส Walk Rally , Academy 5s Singing Contest

เข้าร่วมประกวด Thailand 5s Award ครั้งที่ 9

การทำ 5ส จะให้ได้ผลต้องทำอย่างต่อเนื่องจริงจัง ผู้บริหารระดับผู้จดการฝ่ายต่าง ๆ ต้องให้การสนับสนุน เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจที่บริษัท กุลธรเคอร์บี้ ของเรามีผู้บริหารและหัวหน้างานตลอดจนพนักงานทุกคนสนใจในเรื่อง 5ส และลงมือทำถึงแม้การทำกิจการ 5ส ของเราจะมีอุปสรรคอยู่บ้าง เราก็ผ่านปัญหาอุปสรรคมาได้ สรุปได้ว่าการทำ 5ส ช่วยให้

5ส ช่วยกำจัดความสูญเปล่า พนักงานทำงานสะดวกและมีความปลอดภัยในการทำงาน

5ส ช่วยให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น มีขวัญกำลังใจในการทำงาน

5ส ช่วยลดต้นทุนจากการสูญเปล่า ของเสียลดลง ผลผลิตมากขึ้น

5ส ช่วยสร้างมาตรฐานอย่างเป็นระบบ

5ส ช่วยสร้างวินัยพนักงานในองค์กร

5ส สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ทำให้สินค้าเป็นที่ต้องการของตลาด

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด(มหาชน) จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่อง 5ส กับทุก ๆ หน่วยงาน บริษัทของเรามีความยินดีต้อนรับทุกบริษัท เข้ามาเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

Leave a Reply